PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POLITIKA COOKIES

 

Vážení klienti,

 

v týchto Podmienkach spracúvania osobných údajov a politike  cookies (Ďalej ako „Podmienky“) Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti a skupiny ASBIS. Tieto Podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní VAŠICH osobných údajov. Naša Spoločnosť sa zaväzuje zodpovedne zaobchádzať s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

1.       Táto webová stránka www.asbis.sk je prevádzkovaná spoločnosťou ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, Bratislava, 831 06, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7820/B, členom ASBIS GROUP, (ďalej ako „ASBIS SK“), ktorá je vedená materskou spoločnosťou ASBISс Enterprises PLC, so sídlom 43, Kolonakiou Street, Diamond Court, 4103, Ayios Athanasios, Limassol, Cyprus (ďalej „AEL“).

2.       Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci tohto vyhlásenia a v rámci oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť ASBIS SK, AEL a jej dcérske spoločnosti.

3.       Tieto Podmienky sa vzťahujú na dealerov a používateľov našich webových stránok.

UPOZORNENIE: Naše webové stránky sú určené pre používateľov, ktorí majú viac ako 18 rokov. V prípade ak ste nedosiahli požadovanú vekovú hranicu, prosím okamžite prestaňte používať naše stránky.

4.       Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých používateľov webu www.asbis.sk  a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto Podmienky spracúvania Vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, aký spôsobom spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

5.       Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom webovej stránky, akceptujete tieto naše Podmienky spracúvania a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v týchto Podmienkach spracúvania. Pokiaľ s týmito Podmienkami spracúvania nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky na doméne www.asbis.sk.

6.       V týchto Podmienkach spracúvania nájdete odpovede na základné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Ø  Čo sú osobné údaje?

Ø  Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a na aké účely?

Ø  Akým spôsobom používame súbory cookies?

Ø  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Ø  Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Ø  Aké sú Vaše práva dotknutej osoby?

Ø  Kde nás môžete kontaktovať?

 

Čo sú osobné údaje?

7.       Osobné údaje sú akákoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby. Napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

 

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a na aké účely?

8.       Vo všeobecnosti môžete navštíviť naše internetové stránky bez toho, aby ste nám oznámili svoju identitu, či o sebe poskytovali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy užívateľov, ktorí navštívili naše stránky, avšak tieto údaje spracúvame výlučne z IT dôvodov, ktoré Vám umožňujú pripojiť sa na náš web a poskytnúť Vám naše  služby. Na druhej strane, ale existujú časti týchto internetových stránok, kde od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať (Sekcia Prihlásenie, Registrácia) alebo požadujete od nás určité informácie (Sekcia Formulár na kontakt).

9.       K takémuto spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza vždy, keď sa na nás obrátite prostredníctvom formulárov na našich internetových stránkach a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom v rámci komunikácie. Informácie, ktoré nám poskytujete sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu a bez poskytnutia ktorých by sme Vám neboli schopní poskytnúť požadované služby.

Dotknutá osoba

Účel

Právny základ

Rozsah osobných údajov

Používateľ webovej stránky www.asbis.sk

meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok a pod.

oprávnený záujem na meraní používania webovej stránky a zlepšenia jej obsahu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

IP adresa, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, polohe, webové logy na www.asbis.sk

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách

váš predchádzajúci súhlas udelený zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

meno, priezvisko, e-mailová adresa získaná od Používateľa našej stránky www.asbis.sk

odpovedanie na Vaše otázky a vybavovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom

prijatie príslušných krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, získané od Používateľa našej webovej stránky www.asbis.sk

Obchodný zákazník/ dealer

na plnenie dealerskej zmluvy, zmluvy o predĺžení splatnosti, objednávok, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb, prevzatie tovaru

plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy/zmlúv uzatvorenej medzi Vami a nami  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od každého dealera

 

plnenia zákonnej povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady)

plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od dealera, údaje o platbách, a pod.

 

preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby

oprávnený záujem na ochrane majetku, majetkových a iných práv prevádzkovateľa a presadzovanie alebo obhajovanie nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu, kontaktné a doručovacie adresy; získané od dealera, údaje o platbách, a pod.

Potenciálny obchodný zákazník/ Potenciálny dealer

boj proti korupcií, proti praniu špinavých peňazí, boj proti podvodom, predzmluvné vzťahy - poznanie svojho zákazníka, kontrola dôveryhodnosti partnera, udeľovanie kreditného limitu

dodržiavanie zákonných povinností, plnenie zmluvy, súhlas (ak bol poskytnutý), oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. a), c), f) GDPR)

bonita, trestné odsúdenia/podvodné konanie, údaje o platobnej schopnosti, kredibilite, údaje o splatných záväzkoch vo verejných registroch, doklady totožnosti, úverové ratingy, politicky exponovaná osoba a zoznamy sankcií, preverenie dlhov u iných distribútorov/výrobcov

Kontaktná osoba Zákazníka/dealera

kontaktovanie zákazníka/dealera na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií (čl. 6 ods. 1 písm. a), b) GDPR)

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, preferencia SMS oznámení, osobné preferencie, údaje zhromaždené prostredníctvom reklamných kampaní obchodných tímov, nákupná história

odpovedanie na hlásené problémy s produktami alebo otázky na bezplatnej telefónnej linke

oprávnený záujem poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť a podporu našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

meno, tel. číslo

Údaje o osobách oprávnených preberať tovar za dealera

identifikácia a určenie osôb poverených prevzatím tovaru

plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

meno, priezvisko, číslo OP oprávnenej osoby a identifikácia dealera

Uchádzači o zamestnanie, ktorí poskytli CV a motivačný list cez sekciu Kariéra

manažment uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, databáza

 

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami, predzmluvné vzťahy, súhlas na uchovanie v evidencii potenciálnych uchádzačov(čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) GDPR)

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie, a pod. v rozsahu údajov uvedených v CV a motivačnom liste; získané od uchádzača o zamestnanie cez web

Z pozície sprostredkovateľa pre dealera: Príjemcovia zásielok objednaných dealermi

poskytovanie Služby dealerom a zaslanie tovaru na adresu uvedenú dealerom, vykonávanie služby doručenia v mene dealera koncovému zákazníkovi

plnenie zmluvy medzi dealerom a nami, DPA (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 28 GDPR)

meno, priezvisko, adresa na doručovanie, emailová adresa, telefón, údaje o odoslaní, doručení zásielky

 

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

10.    Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, prípadne Vám nebudeme schopní poskytnúť Vai požadovanú službu.

11.    V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. ASBIS SK Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem s ASBIS SK uzatvoriť.

12.    V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

 

 

Akým spôsobom používame súbory cookies?

13.    Na našich webových stránkach využívame súbory cookies na rôzne účely. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené vo Vašom počítači, smartphone alebo inom prístroji umožňujúcom prístup na internet. Cookies sú veľmi užitočné, lebo umožňujú, aby naše internetové stránky identifikovali Vašu návštevu a poskytli Vám následne doplnkové služby ako napr. vyšší užívateľský komfort pri prehliadaní stránok, zabezpečenie Vášho pripojenia alebo úpravu obsahu stránky podľa oblastí Vášho záujmu.

14.    Informácie, ktoré cookies po časovo obmedzenú dobu platnosti uchovávajú, sa týkajú predovšetkým navštevovaných stránok, reklám, na ktoré ste klikli, typu používaného prehliadača a informácií, ktoré ste na webe vyplnili, a to preto, aby ste ich nemuseli pri ďalšej návšteve znovu zadávať. Tieto informácie sú v niektorých prípadoch viazané na Vašu IP adresu.

15.    V prípade, že sa rozhodnete súbory cookies zablokovať, budete musieť všetky informácie na internetových stránkach vkladať pri každej návšteve opakovane (napríklad údaje v kontaktnom formulári), súbory cookies nám pomáhajú vytvoriť príjemné užívateľské prostredie a personalizovať reklamné oznámenie určené pre Vás.

 

Aké cookies používame a na aké účely?

16.    Naše webové stránky používajú dočasné cookies a trvalé cookies, ako aj jednostranné cookies a cookies tretej strany.

17.    Nevyhnutne potrebné cookies: ASBIS SK využíva cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie a správnu činnosť webových stránok ASBIS SK; bez týchto cookies by vôbec nebolo možné poskytovať niektoré funkcie webových stránok ASBIS SK. Nevyhnutne potrebné cookies sa vyžadajú pre také funkcie ako je napr. prístup do zabezpečených oblastí alebo do nákupného košík.

18.    Výkon / analýza: ASBIS SK zhromažďuje informácie o tom, akým spôsobom používate webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete najčastejšie a s akými chybami sa pri tom stretávate. Táto analytická profilácia nám pomáha zistiť, ako účinný je ponúkaný obsah a ako sa dá výkonnosť webovej stránky zlepšiť.

19.    Funkčnosť a nastavenia: ASBIS SK používa cookies na to, aby si naše stránky zapamätali Vaše voľby a nastavenia, napr. jazykové a komunikačné nastavenia, nastavenie rozloženia stránky a pod.

20.    Authentication: ASBIS SK používa cookies na zistenie, či ste prihlásený do systému ASBIS SK, t. j. na stránku www.asbis.sk.

21.    Bezpečnosť: ASBIS SK používa cookies na podporu alebo povolenie bezpečnostných funkcií a na pomoc pri zisťovaní škodlivých aktivít.

 

Ako môžem uloženie cookies povoliť/blokovať?

22.    Súbory cookies máte možnosť prijať kliknutím na push up notifikáciu pri prvej návšteve nášho webu. Zároveň ich môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede. 

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? KTO JE PRÍJEMCOM VAŚICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

23.    Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť a skupinu ASBIS GROUP vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. Napríklad o technickú podporu a našu webovú stránku sa stará náš zmluvný partner For Best Clients, s.r.o.

24.    Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:

Ø  súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

Ø  organom činným v trestnom konaní, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

Ø  tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod., 

Ø  tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene ASBIS Sk a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu, spoločnosti poskytujúce služby online platobnej brány);

Ø  externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,

Ø  spoločnosti v rámci skupiny spoločností ASBIS GROUP a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre stránku www.asbis.sk, spoločnosť administrujúca našu stránku For Best Clients, s.r.o., spoločnosti vykonávajúce služby webovej analytiky),

Ø  obchodným partnerom – napr. výrobcom za účelom reportovania objemov predajov a priznania zľavy a/alebo distribútorom pri overovaní Vašej platobnej schopnosti a kredibility,

Ø  novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii,

Ø  agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci skupiny spoločností ASBIS GROUP a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení za účelom boja proti korupcii, boja proti praniu špinavých peňazí, podvodom, overovaní platobnej schopnosti a kredibility obchodného partnera (dealera), kontrola kreditných limitov. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov.

25.    Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

26.    Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú interní zamestnanci a externí spolupracovníci prevádzkovateľa.

27.    Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom. 

28.    Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

 

ODKIAĽ  ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

29.    Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri alebo úverové agentúry a agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné registre, ak je to možné a právne prípustné.

 

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ/EHP?

30.    Vzhľadom k tomu, že skupina ASBIS GROUP pôsobí v mnohých krajinách, Vaše osobné údaje  môžu byť sprístupnené našim zamestnancom alebo dodávateľom aj v krajinách mimo EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS.

31.    Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

32.    Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

33.    Ak máte záujem pozrieť si kópiu opatrení v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR používaných pri vývoze vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás, ako je uvedené v sekcii Kde nás môžete kontaktovať? nižšie. 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

34.    Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

35.    Vaše osobné údaje uchováme výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu (ov) spracúvania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely (napríklad niektoré údaje o prevodoch a korešpondencii sa uchovávajú až do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku alebo počas lehoty uloženia vyplývajúcej z právnych predpisov). Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr. Prístup k osobným údajom budú mať iba osoby, ktoré ich potrebujú pre relevantný účel(y).

36.    Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania a príslušných právnych predpisov. Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

37.    Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

38.    Naša spoločnosť zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

Ø  boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou spoločnosťou; a/alebo

Ø  zanikli všetky Vaše záväzky voči našej spoločnosti; a/alebo

Ø  boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

Ø  boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou spoločnosťou; a/alebo

Ø  boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

Ø  uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

Ø  bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti;

Ø  nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.

a súčasne zanikli všetky povinnosti našej spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

39.    Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

 

Aké sú Vaše práva DOTKNUTEJ OSOBY?

40.    Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 až 3 tohto dokumentu. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla našej Spoločnosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

41.    V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

42.    V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov za účelom opravy alebo aktualizácie Vašich osobných údajov, ak sú dostupné.

43.    S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

44.    Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk).

45.    Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

46.    V prípade, ak naša Spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

47.    Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

48.    Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

49.    Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

50.    V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kde nás môžete kontaktovať? nižšie.

 

Kde nás môžete kontaktovať?

51.    Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:

 

E-mailová adresa:                      [email protected]

Korešpondenčná adresa:         ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, Bratislava, 831 06             

Telefonický kontakt:                  +421 2 321 65 111

 

52.     Vaše otázky a návrhy týkajúce sa týchto podmienok uvítame.

53.    S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu za celú skupinu ASBIS GROUP 'Nina Elonova', ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: +421 2 321 65 111 alebo emailu: <[email protected]> (v anglickom jazyku) alebo na lokálneho koordinátora ochrany osobných údajov na emailovej adrese: [email protected] alebo telefónnom čísle: +421 2 321 65 111.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

54.    Tieto Podmienky spracúvania sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré naša spoločnosť a skupina ASBIS GROUP dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

55.    Naša spoločnosť pravidelne tieto Podmienky spracúvania reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok spracúvania. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na intranete spoločnosti. Tieto Podmienky spracúvania pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny a prípadne ak to bude potrebné, vám aj pošleme oznámenie e-mailom.   

56.    Tieto Podmienky spracúvania sú platné a účinné od 25.05.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.