Obchodné informácie

Pred nákupom v ASBIS SK je potrebné zaregistrovať sa.

Dealerom tovaru ASBIS SK sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru ASBIS SK, ale predáva tento tovar tretím osobám.

Registrácia slovenských odberateľov: 
International customer registration: 

1. Vyplníte registračný formulár
2. Je potrebné odsúhlasiť OP ( Obchodné podmienky) a registračný formulár odoslať

3. Po schválení registrácie Vám zašleme prístupové údaje na Vami zadanú emailovú adresu.

1. Please contact us first
2. Have these documents ready: ASBIS New customer form, business register document, VAT registration certificate
3. After successful process, you will receive full access to our Asbis e-shop.

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité obchodné informácie ako všeobecné obchodné podmienky, dealerské zmluvy, zmluvy o splatnosti, podmienky ochrany osobných údajov a ďalšie dôležité informácie.

 

Obchodné informácie :

IČO : 31382541
IČ DPH: SK2020334195
DIČ: 2020334195

Banka: Tatrabanka EUR

Účet IBAN: SK38 1100 0000 0026 2502 4781
Swift / BIC: TATRSKBX

Sídlo : ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, Bratislava, 831 06

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7820/B

 

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.asbis.sk spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.asbis.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami tretích osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

ASBIS SK spol. s r.o. je vlastníkom stránky www.asbis.sk, ktorá je autorským dielom i databázou v zmysle autorského zákona. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k stránke. Obsah stránky je zakázané uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil ASBIS SK spol. s r.o. vopred svoj písomný súhlas.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo využívať anonymizované i neanonymizované dáta o aktivite užívateľov stránky www.asbis.sk na štatistické účely a k zlepšovaniu svojich služieb. Anonymizované dáta neobsahujú žiadne osobné údaje ani údaje, ktoré by mohli užívateľov identifikovať. 

Akákoľvek časť internetovej stránky www.asbis.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť kopírovaná elektronickou a/alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Upozorňujeme, že informácie na stránke www.asbis.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané stránke www.asbis.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na stránke www.asbis.sk spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Prístup na stránky www.asbis.sk a ich používanie je bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania stránky (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb.

Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. ako prevádzkovateľ stránky www.asbis.sk nezaručuje neprerušený prístup na stránku, ani bezchybnosť a bezpečnosť stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkovi pri realizácii prístupu a užívaní stránky, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na stránke, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou stránky, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na stránke. Kliknutím na niektoré odkazy na stránke môže dôjsť k opusteniu stránky a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup zákazníka na stránku. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom zákazníka do stránky alebo systému, ktorý realizuje prenos zo stránky tretím osobám.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom stránky.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so stránkou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie stránky realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

 

 

 
Súvisiace dokumenty 
 

▶ Obchodné podmienky

▶ GDPR

▶ Registrácia odberateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o.