Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi každou právnickou a fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je odberateľom a dealerom (ďalej len „dealer“) tovaru podľa dealerskej zmluvy uzavretej medzi dealerom a spoločnosťou ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, IČO: 31 382 541, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 7820/B (ďalej len „ASBIS SK“).

1.2 Dealerom tovaru ASBIS SK sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky.

1.3 Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru ASBIS SK, ale predáva tento tovar tretím osobám.

1.4 Právne vzťahy medzi dealerom a ASBIS SK sa riadia týmito Podmienkami, dealerskou zmluvou s ASBIS SK, záručnými podmienkami zverejnenými na tejto stránke, inými zmluvami s ASBIS SK a pokiaľ nie je týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

1.5 ASBIS SK aj dealer sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách tvoriacich obchodné tajomstvo druhej strany, ako aj o iných skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa druhej strany, ktoré nie sú verejne dostupné a ich poskytnutie tretej osobe je spôsobilé spôsobiť škodu alebo poškodiť oprávnené záujmy druhej strany, ak ide o informácie, o ktorých sa druhá strana dozvedela v súvislosti s uzatvorením alebo plnením dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi ASBIS SK a dealerom. Dealer ako aj ASBIS SK môžu uvedené skutočnosti a informácie sprístupniť svojim poradcom viazaným zmluvne alebo zo zákona zodpovedajúcou povinnosťou mlčanlivosti. Iným osobám ich môžu sprístupniť a aj sami ich môžu použiť len vtedy, ak to vyžaduje plnenie dealerskej zmluvy alebo inej zmluvy medzi ASBIS SK a dealerom po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany, a v prípadoch keď to vyžaduje zákon. Bod 1.6 a 1.7 týchto Podmienok tým nie je dotknutý.

1.6 Dealer berie na vedomie, že ASBIS SK v súlade so svojimi zmluvnými povinnosťami voči výrobcom a v súlade s oprávnenými záujmami ASBIS SK a dealera je oprávnený reportovať údaje o nákupoch dealera (vrátane osobných údajov) výrobcom produktov a poskytovateľom služieb, či licencií k produktom, ktoré spoločnosť ASBIS SK distribuuje na slovenský trh. ASBIS SK sa zaväzuje, že dané nákupné informácie nebudú poskytnuté mimo rozsah distribučných zmlúv a všetky tieto informácie budú použité výhradne pre účely reportingu predaja na slovenskom trhu voči výrobcom, získania špecifickej zľavy pre dealera alebo uzavretia licenčnej zmluvy k vybraným produktom.

1.7 Dealer berie na vedomie, že spoločnosť ASBIS SK je oprávnená v prípade potreby poskytnúť informácie o platobnej schopnosti dealera tretím osobám, najmä iným distribútorom, ako aj preverovať platobnú schopnosť a kredibilitu dealera u iných distribútorov, či vo verejných registroch a sankčných zoznamoch za účelom predchádzania podvodom a ochrany vlastného majetku.

1.8 Spoločnosť ASBIS SK je oprávnená sa pri konkrétnej objednávke odchýliť od Podmienok a zmlúv s dealerom, a to po vzájomnom odsúhlasení s dealerom na základe samostatnej dohody.

 

2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

 

2.1 Dealer si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s ASBIS SK objednáva tovar ASBIS SK spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok.

2.2 Objednávku je možné zaslať písomne, faxom alebo elektronicky. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť ASBIS SK telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku je nevyhnutné potvrdiť bez zbytočného odkladu niektorým z vyššie uvedených spôsobov.

2.3 Objednávka musí obsahovať:

a) obchodné meno dealera,

b) sídlo dealera,

c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,

d) požadovaný termín dodania,

e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,

f) dohodnutý spôsob platby, prípadne údaj, že ide o kúpu na skúšku,

g) meno, priezvisko, email, pracovné zaradenie a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku v mene dealera.

2.4 Objednávka zaväzuje ASBIS SK až po písomnom, elektronickom alebo faxovom potvrdení jej akceptácie zo strany ASBIS SK. Spoločnosť ASBIS SK je oprávnená v niektorých prípadoch od takejto akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky a/alebo je oprávnená akceptáciu objednávky viazať na splnenie osobitnej podmienky.

2.5 Každá potvrdená objednávka je záväzná pre obe zmluvné strany.

2.6 V prípade, že dealer upustí od záväznej objednávky, je povinný spoločnosti ASBIS SK zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 90% z kúpnej ceny za objednaný tovar, od objednávky ktorého upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Nárok ASBIS SK na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

 

3. DODANIE TOVARU

 

3.1 ASBIS SK podľa objednávky dodá dealerovi tovar na miesto, ktoré dealer určí alebo mu ho odovzdá v sídle ASBIS SK za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Podmienok. Miestom dodania tovaru môže byť sídlo alebo registrované pobočky dealera na území Slovenskej republiky.

3.2 Ak je denná hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 100 EUR bez DPH, dopravu hradí ASBIS SK. V opačnom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za dopravu 5 EUR bez DPH. Tovar vyfakturovaný do 13:00 hod. bude zaslaný v deň fakturácie. Tovar fakturovaný po 13:00 hod. bude zaslaný v nasledujúci pracovný deň.

 

4. CENA TOVARU

 

4.1 Cena tovaru sa riadi dealerským cenníkom určeným ASBIS SK platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 2.4 Podmienok a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku Podmienok. Dealerský cenník je zverejnený na internetovej stránke www.asbis.sk (http://online.asbis.sk) a tiež je dostupný v sídle spoločnosti ASBIS SK.

4.2 ASBIS SK má vyhradené právo dohodnúť s dealerom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov v Podmienkach a iných zmluvách. Takéto dojednania musia byť premetom samostatnej písomnej dohody.

4.3 ASBIS SK má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny dealerom vzrastie kurz amerického dolára (USD) voči EUR (EUR) podľa kurzového lístka Európskej Centrálnej Banky (ECB) o viac ako jedno percento (1%). ASBIS SK má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu.

4.4 V prípade odsúhlasenia špeciálnych projektových cien pre konkrétneho koncového zákazníka výrobcom sa odberateľ zaväzuje, že dodá tovar príslušnému koncovému zákazníkovi a to v cenách a v časovom horizonte, ktoré boli odsúhlasené príslušným výrobcom. Pokiaľ získate informáciu, že požadovaná cena, konfigurácia či horizont inštalácie nebudú dodržané, ste povinní o tom informovať nás ako distribútora a/alebo priamo výrobcu. V prípade vyžiadania, odberateľ dodá relevantné podklady preukazujúce dodávku tovaru podľa schválených podmienok výrobcom. Pokiaľ na základe auditu výrobcu bude potvrdené, že neboli dodržané podmienky, na základe ktorých boli odsúhlasené špeciálne ceny (cena, konfigurácia, najneskorší dátum inštalácie), akceptujete fakt, že výrobca má právo doúčtovať rozdiel medzi odsúhlasenou špeciálnou cenou a štandardnou cenou a túto sa zaväzujete uhradiť na základe dodatočne vystavenej faktúry.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1 Dealer je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná zo strany ASBIS SK, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku, článku 6. a článku 7. Podmienok.

5.2 Dealer platí za tovar podľa dohody s ASBIS SK alebo na základe Zmluvy o odoberaní tovaru s predĺženou splatnosťou faktúr:

a) vopred, uhradením predbežnej faktúry,

b) v hotovosti pri prevzatí tovaru,

c) po prevzatí tovaru na základe faktúry.

5.3 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar vopred úhradou kúpnej ceny za tovar pred jeho prevzatím na základe predbežnej faktúry. Tá sa považuje za uhradenú v deň, keď je na nej uvedená suma pripísaná na účet ASBIS SK. Ak v prípade určenia tohto spôsobu platby dealer neuhradí ASBIS SK kúpnu cenu za tovar do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa splatnosti, je objednávka tovaru neplatná.

5.4 Podľa určenia spôsobu platby pri objednaní tovaru môže dealer platiť za tovar okrem platby vopred aj platbou v hotovosti, kedy musí uhradiť faktúru v hotovosti pri prevzatí tovaru.

5.5 Po prevzatí tovaru na základe faktúry s určenou lehotou splatnosti môže dealer platiť za tovar len vtedy, ak uzavrel Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti za podmienok určených v článku 6. týchto Podmienok.

5.6 V súlade s Podmienkami, zmluvami medzi dealerom a ASBIS SK a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže dealer po dohode s ASBIS SK uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej dealer za tovar platí, platného v deň fakturácie tovaru.

5.7 Dealer je povinný zaplatiť ASBIS SK za každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar alebo služby úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy dlžnej čiastky. Nárok ASBIS SK na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

5.8 Prípadné súdne spory sa budú konať na príslušnom súde v Slovenskej republike. V prípade zahraničného dealera bude príslušný súd v mieste sídla ASBIS SK spol. s r.o. 

 

6. PLATBA PO PREVZATÍ TOVARU NA FAKTÚRU

 

6.1 Zaplatiť za tovar po jeho prevzatí na základe faktúry môže dealer výlučne len vtedy, ak uzavrel s ASBIS SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti (ďalej len „Zmluva“).

6.2 Dealer môže o uzavretie Zmluvy požiadať ASBIS SK, pričom ASBIS SK sa riadi pri posúdení žiadosti predovšetkým kategóriou dealera, dĺžkou spolupráce a dodržiavaním práv a povinností určených Podmienkami a zmluvami s ASBIS SK zo strany dealera.

6.3 Na základe Zmluvy vznikne dealerovi právo objednať tovar a zaplatiť zaň až po jeho prevzatí na základe faktúry, pričom takto objednať a zaplatiť môže tovar len v celkovej hodnote, ktorá neprevyšuje hodnotu určenú v Zmluve (ďalej len „kreditný limit“). Keď dealer spôsobom uvedeným v tomto bode a postupom podľa článku 7. Podmienok kreditný limit vyčerpá, musí za tovar platiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

6.4 Dealer je povinný zaplatiť za tovar po jeho dodaní v lehote určenej Zmluvou.

6.5 ASBIS SK má právo uzavretie Zmluvy podmieniť zabezpečením záväzku dealera uhradiť ASBIS SK kúpnu cenu tovaru, ktorú podľa Zmluvy má právo dealer uhradiť až po jeho odbere, jedným alebo obidvoma nasledujúcimi prostriedkami:

a) zmenkou alebo

b) notárskou zápisnicou s presnou špecifikáciou právneho záväzku.

 

7. KÚPA TOVARU NA SKÚŠKU (ZÁPOŽIČKA)

 

7.1 Dealer, ktorý má uzavretú s ASBIS SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo objednať a kúpiť tovar od ASBIS SK na skúšku, pričom takto objednať a kúpiť môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje kreditný limit určený Zmluvou o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, pričom cenový limit sa vzťahuje na objednávanie a platenie za tovar podľa bodu 6.4 aj objednávanie a kupovanie tovaru podľa tohto bodu dovedna bez ohľadu na to, akú časť kreditného limitu dealer podľa svojho rozhodnutia vyčerpá jedným alebo druhým spôsobom. Keď dealer takto kreditný limit vyčerpá, musí za tovar platiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

7.2 Dealer, ktorý nemá uzavretú s ASBIS SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo objednať a kúpiť tovar od ASBIS SK na skúšku len po zložení zálohy vo výške hodnoty zapožičiavaného tovaru.

7.3 Ak dealer tovar kúpený od ASBIS SK na skúšku neodmietne do uplynutia skúšobnej doby, ktorej záväzná dĺžka je určená v potvrdení o akceptácii objednávky, hľadí sa na tento tovar ako na tovar kúpený dealerom bez rozväzovacej podmienky uplynutia skúšobnej doby bez odmietnutia.

7.4 Ak má dealer záujem ponechať si tovar, ktorý bol zakúpený na skúšku, na viac ako sedem pracovných dní, je povinný upozorniť na túto skutočnosť ASBIS SK a zmeniť zápožičku na prenájom (viď. článok 8). Ak tak neurobí, uplatní sa bod 7.3.

7.5 Dealer nemá právo tovar kúpený na skúšku odmietnuť, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho prevzal.

7.6 Pri kúpe na skúšku bude kúpna cena za tovar fakturovaná dealerovi po uplynutí skúšobnej doby uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky, a to do desiatich dní od jej uplynutia.

 

8. ZAPOŽIČANIE TOVARU ZA ÚHRADU

 

8.1 Dealer, ktorý má uzavretú s ASBIS SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo požiadať o zapožičanie tovaru za úhradu – napr. na preklenutie času reklamácie za podmienok, že nemá voči ASBIS SK žiadne pohľadávky po splatnosti.

8.2 Za zapožičanie tovaru dealer uhradí nájomné v nasledujúcich sadzbách:

A. jednorazová čiastka nájomného - cena tovaru do 830 € bez DPH (vrátane) za kus: 16,60,- € bez DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH;

B. jednorazová čiastka nájomného - cena tovaru nad 830 € bez DPH za kus: 2% z ceny tovaru s DPH + denné nájomné 1,5% z ceny tovaru s DPH.

8.3 Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú dealerovi vyúčtované skutočné náklady za opravu, resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce na opravách sa stanovuje na 25€ bez DPH za jednu hodinu. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť cenu nového spotrebného materiálu. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatné na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

 

9. PRENÁJOM TOVARU

 

9.1 ASBIS SK fakturuje všetkým dealerom za prenájom tovaru 0,5% denne z hodnoty (dealerská cena vrátane DPH) prenajatého tovaru.

9.2 Ak sa dealer rozhodne zakúpiť prenajatý tovar, fakturačné poplatky za prenájom mu budú kompenzované z ceny tovaru v závislosti od doby prenájmu.

9.3 Dealer, ktorý má uzavretú s ASBIS SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo prenajať si tovar od ASBIS SK, pričom takto objednať a prenajať môže tovar len v celkovej cene, ktorá neprevyšuje kreditný limit určený Zmluvou o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti /objednávanie a platenie za tovar podľa bodu 6.3/. Keď dealer takto kreditný limit vyčerpá, musí za tovar zaplatiť v zmysle ustanovení článku 5. Podmienok vopred alebo v hotovosti pri odbere tovaru.

9.4 Dealer, ktorý nemá uzavretú s ASBIS SK Zmluvu o odoberaní tovaru s predĺženou lehotou splatnosti, má právo prenajať si tovar od ASBIS SK len po zložení zálohy vo výške hodnoty zapožičiavaného tovaru.

9.5 Pri žiadosti o prenájom tovaru je dealer povinný vyplniť formulár „Prenájom tovaru“.

9.6 V prípade, že dealer má tovar, ktorý bol zakúpený na skúšku, viac ako sedem pracovných dní, môže sa rozhodnúť zmeniť kúpu na skúšku na prenájom tovaru alebo si tovar ponechať ako zakúpený (viď. bod 7.3).

 

10. PREVZATIE TOVARU

 

10.1 Dealer preberá tovar v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa bodu 3.1 Podmienok od dopravcu alebo priamo od ASBIS SK v jeho sídle.

10.2 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia určené podľa bodu 3.1 Podmienok.

10.3 Pri prevzatí dealer prevezme dodací a záručný list k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá ASBIS SK alebo dopravca. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer prevzal záručný a dodací list a ním podpísaný odpis dodacieho listu odovzdal dopravcovi alebo ASBIS SK.

10.4 Dealer je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať kompletnosť tovaru (najmä počet kusov), neporušenosť obalov (napr. bezpečnostnú lepiacu pásku) a úplnosť dokladov v zmysle bodu 10.3. Dealer je povinný vady ohľadne neporušenosti obalov a úplnosti dokladov oznámiť ASBIS SK, a pri dodávke tovaru mimo sídla ASBIS SK aj dopravcovi, ihneď pri preberaní tovaru. Vady ohľadne kompletnosti tovaru je dealer povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia príslušných vád možná a nároky z týchto vád zanikajú.

10.5 Pri odbere tovaru v sídle ASBIS SK alebo od dopravcu v rámci Bratislavy a Košíc platí bod 10.4, pričom v týchto prípadoch je dealer povinný aj vady ohľadne kompletnosti tovaru oznámiť ihneď pri preberaní tovaru.

10.6 Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas, uhradí spoločnosti ASBIS SK škodu, ktorú jej spôsobí. Rovnako uhradí spoločnosti ASBIS SK všetky náklady, ktoré tým spoločnosti ASBIS SK vzniknú. V prípade omeškania dealera s prevzatím tovaru, ktorý má dealer prevziať v sídle ASBIS SK, sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 1,66 € za každý meter štvorcový a deň omeškania dealera s prevzatím tovaru.

10.7 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na dealera až po zaplatení kúpnej ceny za tento tovar v plnej výške.

10.8 ASBIS SK vydá tovar výlučne fyzickej osobe, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti za účelom overenia identity osoby preberajúcej tovar, číslom objednávky a ktorá

- je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá si objednala tovar; alebo

- je fyzickou osobou – štatutárnym orgánom právnickej osoby (dealera); alebo

- je fyzickou osobou - splnomocnencom, ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom na prevzatie tovaru v mene dealera s notársky osvedčeným podpisom dealera (resp. osoby oprávnenej konať v mene dealera); alebo

- je fyzickou osobou – ktorú dealer jednoznačne označil pri objednávke, ako osobu oprávnenú na preberanie tovaru.

10.9 ASBIS SK si vyhradzuje právo požiadať osobu preberajúcu tovar o preukázanie totožnosti za účelom overenia jej totožnosti pri predchádzaní podvodom a škodám spôsobeným v dôsledku skutočnosti, že tovar bol vydaný neoprávnenej osobe.  Dealer je povinný informovať poverenú osobu o tejto skutočnosti.

10.10 Dealer berie na vedomie, že v prípade, ak poverená osoba odmietne preukázať  svoju totožnosť a ASBIS SK má akékoľvek dôvodné pochybnosti o totožnosti tejto osoby, ASBIS SK je oprávnený odmietnuť vydať tovar tejto osobe.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na dealerov, ktorí sú fyzickými osobami, kontaktné osoby dealerov, ich splnomocnených zástupcov, pokiaľ sú fyzickými osobami, resp. fyzické osoby poverené prevzatím tovaru v mene dealera, ako aj na užívateľov internetovej stránky www.asbis.sk (ďalej ako „dotknuté osoby“). ASBIS SK spol. s r.o. spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej ako „Predpisy na ochranu osobných údajov“). Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v podmienkach ASBIS SK vo vzťahu k užívateľom webu a dealerom sú bližšie uvedené v Podmienkach ochrany súkromia (B2B), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. 

11.2 Podmienky ochrany súkromia (B2B) a Podmienky spracovania osobných údajov a politika cookies sú zároveň splnením informačnej povinnosti spoločnosti ASBIS SK vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 a 14 GDPR.

11.3 Používateľ vyplnením registračného formuláru poskytuje spoločnosti ASBIS SK svoje osobné údaje za účelom registrácie a plnenia vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu (objednávka, reklamácia).

11.4 Osobné údaje si dealer môže vyplniť, zmeniť, ale aj zmazať v sekcii Prihlásenie. Osobné údaje sú využívané pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, interné administratívne účely, marketingové účely, štatistické účely, účely reportingu a propagáciu našej spoločnosti.

11.5 ASBIS SK sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré dealer poskytol, nebudú sprístupnené akejkoľvek ďalšej osobe s výnimkou partnerov prevádzkovateľa (výrobcovia za účelom nahlasovania informácií o nákupoch, registrovaní licencií, žiadostí o priznanie špecifickej zľavy a iným distribútorom pri overovaní Vašej platobnej schopnosti) a v prípade, ak by niektorý príjemca údajov mal sídlo mimo EÚ/EHP, osobné údaje budú poskytnuté do tretích krajín len pri zachovaní podmienok uvedených v čl. 44 a nasl. GDPR.

 

12. VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV MEDZI DEALEROM AKO PREVÁDZKOVATEĽOM A ASBIS SK AKO SPROSTREDKOVATEĽOM

       Úvodné ustanovenia a výklad niektorých pojmov

12. 1 Prevádzkovateľom IS Predaj tovaru a služieb v oblasti výpočtovej techniky je dealer.

12.2 Dealer a ASBIS SK sa na základe dealerskej zmluvy a jednotlivých objednávok uskutočnených na základe dealerskej zmluvy a týchto Podmienok (ďalej len „hlavná zmluva“) dohodli na tom, že ASBIS SK ako sprostredkovateľ bude prevádzkovateľovi poskytovať Služby. Službou sa rozumie najmä no nie výlučne zabezpečenie balenia tovaru, expedície a zabezpečenie dopravy kuriérom a zaslanie tovaru koncovému zákazníkovi prevádzkovateľa v mene prevádzkovateľa, ako aj zaslanie správy prevádzkovateľovi o doručení koncovému zákazníkovi.

12.3 Predmetom tohto vyhlásenia je úprava práv a povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v súlade s čl. 28 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ako aj ďalších všeobecných právnych predpisov prijatých v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej spoločne len „Predpisy na ochranu osobných údajov“).

12.4 Prevádzkovateľ týmto vyhlásením a uzavretím dealerskej zmluvy poveruje ASBIS SK ako sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v mene dealera ako prevádzkovateľa.

12.5 Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov vo svojom mene len takého sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zistil, že ASBIS SK poskytuje dostatočné záruky v zmysle predchádzajúcej vety.

       Predmet, povaha, účel a doba spracúvania

12.6 Predmetom spracúvania sú osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb tak, ako je špecifikované ďalej.

Osobné údaje bude sprostredkovateľ spracúvať automatizovanými prostriedkami. Spracúvanie automatizovanými prostriedkami bude sprostredkovateľ vykonávať v internom systéme sprostredkovateľa.

12.7 Osobné údaje sa ASBIS SK zaväzuje v mene prevádzkovateľa spracúvať výhradne za účelom plnenia povinností podľa hlavnej zmluvy a tohto vyhlásenia. Sprostredkovateľ nesmie osobné údaje spracúvať na akýkoľvek iný účel.

12.8 Účelom spracúvania je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, vrátane poskytnutia Služieb a zabezpečenia dopravy objednaného tovaru priamo k dotknutej osobe. Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

12.9 Sprostredkovateľ začne spracúvať osobné údaje odo dňa zadania podpisu hlavnej zmluvy na základe individuálnych objednávok dealera.

12.10 Povolené operácie, ktoré je oprávnený sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov vykonávať, sú získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, prehliadanie, uchovávanie, blokovanie, poskytovanie príslušným orgánom/sub-dodávateľom/výrobcom/kuriérom a likvidácia. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom bude sprostredkovateľ spracúvať len v rozsahu povolených operácií s nimi.

12.11 ASBIS SK je oprávnený spracúvať osobné údaje počas doby určitej, t.j. do skončenia hlavnej zmluvy. Skončením hlavnej zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia tohto vyhlásenia týkajúce sa mlčanlivosti, zodpovednosti za škodu, ktoré trvajú aj po ukončení hlavnej zmluvy.

      Typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb

12.12 Osobné údaje, ktoré spracúva ASBIS SK ako sprostredkovateľ v mene dealera sú predovšetkým titul, meno, priezvisko, pracovná rola, adresa na doručovanie, telefónne číslo, emailový kontakt, Skype ID, údaje o objednávke.

12.13 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá je koncovým zákazníkom prevádzkovateľa, resp. osobou, ktorej je zaslaný tovar na prevzatie.

       Práva a povinnosti sprostredkovateľa

12.14 ASBIS SK je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa vrátane pokynov ohľadom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii (s výnimkou ako je uvedené v článku 28 ods. 3 písm. a) GDPR).

ASBIS SK môže spracovávať osobné údaje na svojich informačných systémoch, ako aj informačných systémoch tretích osôb výlučne v rámci EÚ/EHP. V prípade, ak by malo dochádzať k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ s takým cezhraničným spracúvaním súhlasí. ASBIS SK bude pred uskutočnením prvého prenosu informovať prevádzkovateľa o tretej krajine, kam sa budú osobné údaje prenášať.

12.15 ASBIS SK je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku (podľa článku 32 GDPR), a to najmä zabezpečiť:

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;

b) trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;

c) včasnú obnovu a dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;

d) pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

12.16 Tieto opatrenia je sprostredkovateľ povinný zdokumentovať v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov. Dokumentácia prijatých opatrení je v bode 12.18.

12.17 ASBIS SK je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečovať aktualizáciu prijatých opatrení tak, aby zodpovedala prijatým zmenám pri spracúvaní osobných údajoch, a to až do skončenia spracúvania osobných údajov podľa hlavnej zmluvy.

12.18 ASBIS SK sa zaväzuje chrániť spracúvané osobné údaje pred neoprávneným alebo náhodným sprístupnením, poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením, poskytnutím, prenosom, zverejnením alebo zneužitím, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania, a to najmä nasledovnými opatreniami:

a) existencia usmernenia pre riadenie a podporu informačnej bezpečnosti;

b) určenie rolí a povinnosti vyplývajúcich z pracovnej náplne;

c) existencia usmernenia pre prácu na diaľku a pre prácu s mobilnými zariadeniami;

d) osobné údaje musia byť spracúvané iba oprávnenými osobami viazanými povinnosťou mlčanlivosti;

e) existencia disciplinárneho postupu pre oprávnené osoby v prípade nedodržiavania definovaných pravidiel;

f) riadenie a prideľovanie aktív;

g) definícia klasifikácie informácií, postupov označovania a zaobchádzania s nimi;

h) existencia opatrení zabezpečujúcich obmedzenie prístupu k informáciám a zariadeniam spracúvajúcim informácie;

i) zavedenie riadenia a kontroly používateľských prístupov k osobným údajom;

j) zabezpečenie správneho a efektívneho používania kryptografie na zabezpečenie dôvernosti,

k) preukázania pôvodu alebo integrity informácií;

l) prijatie opatrení na zabránenie neautorizovanému fyzickému prístupu, zničeniu alebo zasahovaniu do informácií organizácie alebo zariadení spracúvajúcich informácie;

m) zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky zariadení spracúvajúcich informácie;

n) ochrana informácií a zariadení spracúvajúcich informácie pred škodlivým softvérom (vrátane aktualizácie softvéru);

o) ochrana informácií pred stratou (najmä formou zálohovania);

p) zaznamenávanie dát a ich monitorovanie prostredníctvom zabezpečených logov;

r) zabezpečenie integrity prevádzkových systémov;

s) zabezpečenie ochrany informácií v sieťach a v podporných zariadeniach, ktoré ich v sieťach spracúvajú;

t) ošetrenie bezpečnosti prenášaných informácií v rámci organizácie a s ktoroukoľvek treťou stranou;

u) integrácia informačnej bezpečnosti do informačných systémov v celom ich životnom cykle;

v) zabezpečenie ochrany údajov, ktoré sa použijú na testovanie (ak je relevantné);

w) zabezpečenie ochrany aktív organizácie, ku ktorým pristupujú dodávatelia;

x) zabezpečenie konzistentného a efektívneho prístupu na riadenie incidentov informačnej bezpečnosti vrátane komunikácie o bezpečnostných udalostiach a slabinách;

y) zabudovanie kontinuity informačnej bezpečnosti do systému riadenia obchodnej kontinuity v organizácii;

z) zabezpečenie dostupnosti zariadení na spracovanie informácií a vytvorenie postupu pre ukončenie pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti).

12.19 ASBIS SK je povinný po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR (článok 12 až 23 GDPR), a to podľa pokynov prevádzkovateľa, predovšetkým však na základe výslovného písomného pokynu alebo žiadosti prevádzkovateľa pri plnení informačnej povinnosti voči dotknutej osobe podľa článku 13 a 14 GDPR a pri zabezpečení výkonu práv dotknutej osoby podľa článkov 15 - 22 GDPR.

12.20 ASBIS SK je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa článku 32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné sprostredkovateľovi.

12.21 V prípade, ak ASBIS SK obdrží podnet od dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa tejto hlavnej zmluvy, je povinný tento podnet bezodkladne predložiť prevádzkovateľovi.

12.22 ASBIS SK je povinný vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak príslušný právny predpis nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

12.23 Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.

12.24 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje Predpisy na ochranu osobných údajov.

12.25 Osobné údaje možno spracúvať len v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

ASBIS SK je v prípade inšpekcie zo strany dozorného orgánu povinný na požiadanie prevádzkovateľa okamžite predložiť prevádzkovateľovi všetky požadované dokumenty a informácie ohľadom ochrany osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa.

12.26 V prípade akýchkoľvek zmien sa ASBIS SK zaväzuje prevádzkovateľa o nich vopred informovať tak, aby mohol prevádzkovateľ túto zmenu posúdiť a uskutočniť opatrenia, ktoré mu umožnia postupovať v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov (napr. splniť informačnú povinnosť voči dotknutým osobám ohľadom prenosu do tretej krajiny).

12.27 Oprávnenou osobou je každá fyzická osoba, ktorá v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu prichádza do styku s poskytnutými osobnými údajmi a ktorá bola o svojich právach a povinnostiach poučená podľa Predpisov na ochranu osobných údajov.

12.28 Prevádzkovateľ dáva pokyn ASBIS SK, aby zhromaždené osobné údaje neboli spracúvané počas doby dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania (t.j. 10 rokov od dodania tovaru, v prípade ak by došlo k začatiu súdneho konania, až do úplného skončenia a vymoženia nárokov), pričom v tejto súvislosti sa prevádzkovateľ zaväzuje dať záväzný pokyn sprostredkovateľovi na výmaz týchto údajov.

       Dôvernosť informácii

12.29 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

12.30 Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (vrátane ďalších sprostredkovateľov a ich oprávnených osôb). Povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR pri plnení jeho úloh v zmysle zákona.

      Poverenie ďalšieho sprostredkovateľa

12.31 Prevádzkovateľ udeľuje ASBIS SK všeobecný súhlas s poverením ďalších sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov. ASBIS SK je však povinný oznámiť prevádzkovateľovi minimálne 30 dní vopred informáciu o zamýšľanej zmene, t.j. poverení ďalšieho sprostredkovateľa alebo nahradení odsúhlaseného ďalšieho sprostredkovateľa iným ďalším sprostredkovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že ASBIS SK je oprávnený zapojiť do spracúvania osobných údajov v mene prevádzkovateľa kuriérske a doručovateľské spoločnosti, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na www.asbis.sk.

12.32 Ak ASBIS SK zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tohto ďalšieho sprostredkovateľa je povinný (zmluvne) zaviazať na plnenie rovnakých povinnosti týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Predpisov na ochranu osobných údajov. Ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie ASBIS SK.

      Práva a povinnosti prevádzkovateľa

12.33 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

a) spracúvať osobné údaje výlučne na vymedzený účel,

b) zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,

c) zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané,

d) oznámiť ASBIS SK písomne meno zodpovednej osoby prevádzkovateľa, ak bola poverená,

e) za účelom ochrany osobných údajov  prijať príslušné organizačné, personálne a technické bezpečnostné opatrenia  v zmysle čl. 24 GDPR;

f) poskytovať ASBIS SK súčinnosť pri plnení hlavnej zmluvy a tohto vyhlásenia,

g) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, rešpektovať zásady ochrany osobnosti a súkromia a konať spôsobom, ktorý neodporuje Predpisom na ochranu osobných údajov alebo hlavnej zmluve vrátane tejto dohody,

h) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva; povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov; povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný preukázateľne zaviazať oprávnené osoby,

i) dodržiavať všetky povinnosti uložené Predpismi na ochranu osobných údajov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, predovšetkým poskytnúť potrebnú súčinnosť príslušným orgánom; v tom prípade je prevádzkovateľ ďalej povinný zabezpečiť dostupnosť dotknutých záznamov a zabrániť ich automatickému mazaniu,

j) informovať ASBIS SK v rozumnom čase, ak prevádzkovateľ dostane:

- požiadavku od dotknutých osôb na sprístupnenie ich osobných údajov alebo na poskytnutie informácie o stave spracúvania takýchto údajov ASBIS SK,

- sťažnosť alebo požiadavku od dotknutých osôb v súvislosti s povinnosťami v zmysle Predpisov na ochranu osobných údajov, najmä požiadavky o výmaz osobných údajov, ktorá sa týka ASBIS SK; alebo

- otázky od orgánov zodpovedných za ochranu údajov a jej kontrolu (napr. Úrad na ochranu osobných údajov), ktorá si vyžaduje kooperáciu so ASBIS SK.

12.34 Prevádzkovateľ si ponechá vždy kontrolu a zodpovednosť nad osobnými údajmi. Ak akákoľvek dotknutá osoba požiada o poskytnutie informácie o spracovaní osobných údajov, o opravu osobných údajov, namieta zákonnosť spracúvania osobných údajov alebo iným spôsobom požiada o skončenie spracovávania osobných údajov alebo o ich výmaz, či blokovanie osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne dať písomný pokyn ASBIS SK, aby prijal potrebné opatrenia, v prípade ak si žiadosť dotknutej osoby vyžaduje súčinnosť od ASBIS SK. Písomný pokyn môže byť aj formou e-mailu a to na e-mailovú adresu mojedata@asbis.sk.

12.35 Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku zavineného porušenia povinností vyplývajúcich mu z dealerskej zmluvy, týchto Podmienok, z Predpisov na ochranu osobných údajov alebo  iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s týmto vyhlásením.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 25.5.2018.

13.2 ASBIS SK je oprávnený kedykoľvek vydať nové Podmienky alebo ich zmeniť. ASBIS SK bude informovať zákazníkov a užívateľov stránky o zmene Podmienok na stránke, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok mohli užívatelia a zákazníci bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.

13.3 Nové Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na stránke www.asbis.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti.

 

V Bratislave, dňa 25. 5. 2018.

 

 
Súvisiace dokumenty 
 

  ▶ Všeobecné obchodné podmienky

  ▶ Obchodné informácie

  ▶ Podmienky spracúvania osobných údajov pre sprostredkovateľa

  ▶ Registrácia odberateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 2 321 65 111

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2020 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac info