Obchodné informácie
Obchodné informácie
Obchodné informácie

Obchodné informácie

Pred nákupom v ASBIS SK je potrebné zaregistrovať sa.

Dealerom tovaru ASBIS SK sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru ASBIS SK, ale predáva tento tovar tretím osobám.

Registrácia slovenských odberateľov: 
International customer registration: 

1. Vyplníte registračný formulár
2. Je potrebné odsúhlasiť VOP (všeobecné obchodné podmienky) a registračný formulár odoslať

3. Po schválení registrácie Vám zašleme prístupové údaje na Vami zadanú emailovú adresu.

1. Please contact us first
2. Have these documents ready: ASBIS New customer form, business register document, VAT registration certificate
3. After successful process, you will receive full access to our Asbis e-shop.

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité obchodné informácie ako všeobecné obchodné podmienky, dealerské zmluvy, zmluvy o splatnosti, podmienky ochrany osobných údajov a ďalšie dôležité informácie.

 

Obchodné informácie :

IČO : 31382541
IČ DPH: SK2020334195
DIČ: 2020334195

Banka: Tatrabanka EUR

Účet IBAN: SK38 1100 0000 0026 2502 4781
Swift / BIC: TATRSKBX

Sídlo : ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, Bratislava, 831 06

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7820/B

 


Dopravu tovaru zabezpečujeme po celom Slovensku do 24 hodín UPS kuriérom. Dopravu pre Vás zabezpečíme zdarma pri nákupe nad 100€ bez DPH. Pre pridelenie nového kreditu je potrebné vykonať odbery celkovo nad 2000€ bez DPH v hotovosti/proformou. Viac informácií (Kreditné pravidlá ASBIS SK spol. s r.o. ) nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.asbis.sk spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.asbis.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami tretích osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

ASBIS SK spol. s r.o. je vlastníkom stránky www.asbis.sk, ktorá je autorským dielom i databázou v zmysle autorského zákona. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k stránke. Obsah stránky je zakázané uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil ASBIS SK spol. s r.o. vopred svoj písomný súhlas.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo využívať anonymizované i neanonymizované dáta o aktivite užívateľov stránky www.asbis.sk na štatistické účely a k zlepšovaniu svojich služieb. Anonymizované dáta neobsahujú žiadne osobné údaje ani údaje, ktoré by mohli užívateľov identifikovať. 

Akákoľvek časť internetovej stránky www.asbis.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť kopírovaná elektronickou a/alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Upozorňujeme, že informácie na stránke www.asbis.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané stránke www.asbis.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na stránke www.asbis.sk spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti ASBIS SK spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Prístup na stránky www.asbis.sk a ich používanie je bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania stránky (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb.

Spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o. ako prevádzkovateľ stránky www.asbis.sk nezaručuje neprerušený prístup na stránku, ani bezchybnosť a bezpečnosť stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkovi pri realizácii prístupu a užívaní stránky, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na stránke, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou stránky, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na stránke. Kliknutím na niektoré odkazy na stránke môže dôjsť k opusteniu stránky a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup zákazníka na stránku. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom zákazníka do stránky alebo systému, ktorý realizuje prenos zo stránky tretím osobám.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom stránky.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so stránkou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie stránky realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

 

 

Kreditné pravidlá ASBIS SK spol. s r.o. 


1. Základné pravidlá pre pridelenie nového kreditu
 • odber 2 000 € bez DPH za posledný rok  v hotovosti, dobierkou alebo proforma faktúrou, pričom  musia byť uskutočnené minimálne 2 odbery;
 • právna zmena odberateľa s kreditom:  ak príde k zmene právneho postavenia zákazníka s kreditom (napríklad zmena živnostníka na s.r.o., zmena názvu firmy), nový právny subjekt dostáva rovnaký kreditný rámec a splatnosť ako mal pôvodný subjekt.

ASBIS SK spol. s r.o. si preveruje dôveryhodnosť každého nového zákazníka, preto pridelenie kreditu trvá 0-7 pracovných dní. ASBIS SK spol. s r.o. si vyhradzuje právo neprideliť kredit zákazníkovi, o ktorom pri preverovaní získa negatívne informácie (najmä informácie o existujúcich splatných záväzkoch, platobnej neschopnosti, a pod.). Každý zákazník musí mať podpísanú kreditnú zmluvu PRED nastavením kreditu.

 

2. Splatnosť faktúr
 • štandardná splatnosť faktúr je 7 alebo 10 kalendárnych dní. Zákazník môže požiadať o dlhšiu splatnosť podľa nasledujúceho modelu:
 1. obrat nad 2 000 € bez DPH/ mesiac = možnosť nastavenia splatnosti 14 dní,
 2. obrat nad 5 000 € bez DPH / mesiac = možnosť nastavenia splatnosti 21 dní,
 3. obrat nad 10 000 € bez DPH / mesiac = možnosť nastavenia splatnosti 30 dní,
 4. splatnosť nad 30 dní sa rieši individuálne;
 • obrat sa počíta za 2 po sebe nasledujúce mesiace (za každý mesiac musia byť splnené požiadavky na obrat);
 • zákazník má právo požiadať tiež o predĺženie splatnosti za poplatok, a to na všetky vystavené faktúry v rámci kreditu, ako aj na špecifické faktúry podľa dohody. Poplatok sa stanovuje na základe dohody s kreditným oddelením alebo vedením spoločnosti, pričom štandardná hodnota poplatku je 1% zo sumy uvedenej na faktúre bez DPH za 1 mesiac. O predĺženie splatnosti treba požiadať pred vystavením faktúry, aby bolo možné poplatok nastaviť;
 • predĺženie splatnosti za poplatok je možné len pod podmienkou, že zákazník odoberá tovar pravidelne počas minimálne 3 mesiacov v minimálnej sume 3 000 € a nemá žiadne záväzky po dobe splatnosti.

 

3. Proforma faktúry

 • platba musí byť pripísaná na účte ASBIS SK spol. s r.o. alebo uhradená priamo v pokladni ASBIS SK spol. s r.o.;
 • v prípade platby z inej banky akceptujeme iba email o realizácii platby priamo z banky, ktorý je potrebné poslať na e-mailovú adresu kredity@asbis.sk;
 • tovar bude expedovaný zo skladu ASBIS SK spol. s r.o. iba v predchádzajúcich 2 prípadoch (teda po úhrade faktúry alebo jednoznačnom preukázaní o odoslaní platby v prospech účtu ASBIS SK spol. s r.o.).

 

4. Zablokovanie zákazníka

 • systém automaticky zablokuje zákazníka, ktorého pohľadávka je 10. deň po splatnosti,
 • odblokovanie je možné vykonať až po úhrade pohľadávok po splatnosti.

 

5. Zrušenie kreditu

ASBIS SK spol. s r.o. je oprávnená zrušiť zákazníkovi kredit, ak nastane niektorá z nasledovných situácií:

 • zákazník nedodržiava dohodnutú splatnosť faktúr:
 1. zákazník s novo-prideleným kreditom – zákazník nedodrží splatnosti pri prvých faktúrach a je v omeškaní s úhradou viac ako 15 dní,
 2. zákazník s existujúcim kreditom – zákazník opakovane nedodrží splatnosti vystavených faktúr a je v omeškaní s úhradou minimálne jednej faktúry viac ako 21 dní - opätovné pridelenie kreditu bude posudzované individuálne s prihliadnutím na dôvody, na základe ktorých došlo k omeškaniu.
 • výška odberu zákazníka klesla pod definovanú hranicu:
 1. odber zákazníka nesmie klesnúť pod 170 € mesačne (bez DPH),
 2. pre opätovné pridelenie kreditu musia byť znovu splnené základné podmienky.
 • ASBIS SK spol. s r.o. získa negatívne informácie o zákazníkovi.

 

6. Obnovenie zrušeného kreditu

 • je výhradne na posúdení kreditného oddelenia na základe histórie zákazníka a iných skutočností,
 • kredit zrušený z dôvodu opakovanej zlej platobnej disciplíny nie je možné obnoviť,
 • v individuálnych prípadoch je možné obnoviť kredit po úhrade úrokov z omeškania.

 

7. Penalizácia

 • v prípade omeškania úhrady v trvaní 10 a viac kalendárnych dní má ASBIS SK spol. s r.o. právo vystaviť penalizačnú faktúru,
 • ak sa penalizuje väčší objem faktúr naraz, môžu byť v penalizácii zahrnuté aj faktúry, ktoré boli uhradené menej ako 10 dní po splatnosti.

 

8. Minimálny mesačný obrat zákazníka

 • nesmie klesnúť pod 170 € (bez DPH),
 • pri analýze sa počíta obrat za 12 posledných mesiacov, ktorý nesmie byť menší ako 2 000 € bez DPH.
 
Súvisiace dokumenty 
 

  ▶ Všeobecné obchodné podmienky

  ▶ Obchodné informácie

  ▶ Podmienky spracúvania osobných údajov pre sprostredkovateľa

  ▶ Registrácia odberateľa


  ▶ Kreditná zmluva 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 2 321 65 111

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Telefón: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2020 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

Naša stránka používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním našej stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac info