PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA (DIGITÁLNY MARKETING)VÁŽENÍ KLIENTI, V TÝCHTO PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI A SKUPINY ASBIS SK NA ÚČELY DIGITÁLNEHO MARKETINGU A TIEŽ O TOM, AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE Z TOHO VYPLÝVAJÚ. TIETO PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA VYSVETĽUJÚ TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“).
PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

DEFINÍCIA POJMOV

1. V týchto Podmienkach používame nasledujúce pojmy. Výklad použitých pojmov je založený na GDPR a predstavuje globálny štandard pri všetkých podnikateľských aktivitách skupiny ASBIS SK. Výklad pojmov sa môže líšiť od ich výkladu v legislatíve jednotlivých krajín (v ktorých ASBIS SK pôsobí), preto v prípade akýchkoľvek otázok s tým súvisiacich môžete kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu či náš lokálny tím.
Prevádzkovateľ: osoba, ktorá sama alebo v spolupráci s inými stanovuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ všetkých údajov o zmluvných partneroch, pokiaľ sú využívané pri jeho podnikaní. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, Bratislava, 831 06, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 7820/B, členom ASBIS GROUP (ďalej ako „ASBIS SK“), ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“).
Dotknutá osoba: pre účely týchto Podmienok označuje všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje v rozsahu emailovej adresy spracúvame na účely digitálneho marketingu. Jedná sa najmä o fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú naši dodávatelia/odberatelia, štatutárni zástupcovia, prokuristi našich zmluvných partnerov, splnomocnení zástupcovia našich zmluvných partnerov, kontaktné osoby zmluvných partnerov, vrátane určených zamestnancov našich zmluvných partnerov pri plnení ich pracovných úloh.
Sprostredkovateľ: osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (s výnimkou zamestnancov Prevádzkovateľa). Jedná sa najmä o externých partnerov Spoločnosti a iné entity v rámci skupiny ASBIS SK, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene. Všetci títo sú považovaní za našich Sprostredkovateľov.
Osobné údaje: akákoľvek informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba označuje osobu, ktorej totožnosť je možné stanoviť (či už priamo alebo nepriamo) na základe identifikátora alebo kombinácie niekoľkých údajov, vrátane mena, priezviska, adresy, identifikačného čísla, či ďalších špecifík, ktoré sú špecifické pre fyzickú, psychologickú, genetickú, mentálnu, hospodársku, kultúrnu alebo spoločenskú totožnosť osoby.
Skupina ASBIS GROUP: materská spoločnosť ASBISс Enterprises PLC, so sídlom 43, Kolonakiou Street, Diamond Court, 4103, Ayios Athanasios, Limassol, Cyprus, vrátane všetkých majetkovo prepojených alebo inak ovládaných spoločností.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
2. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok, kontaktujte nás prosím na:
E-mailová adresa: [email protected]
Korešpondenčná adresa: ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33, Bratislava, 831 06
Telefonický kontakt: +421 2 321 65 111
3. S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu za celú skupinu ASBIS GROUP 'Nina Elonova' [email protected], ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: +421 2 321 65 111 alebo emailu: [email protected] (v anglickom jazyku) alebo na lokálneho koordinátora ochrany osobných údajov na emailovej adrese: [email protected] alebo telefónnom čísle: +421 2 321 65 111.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?
4. Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie poskytujete Vy, alebo tretia strana:
 • Identifikačné údaje – meno a priezvisko, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, rodné číslo, IČO (v prípade podnikania);
 • Kontaktné údaje - kontaktné údaje, adresa, telefónne číslo, email, kontaktné údaje na poverených zamestnancov;
 • Informácie o využití našich produktov a služieb (odberatelia) / Informácie o ponúkaných a odobratých produktoch a službách (dodávatelia);
 • Informácie zo záznamov a komunikácie – telefonické hovory alebo iné interakcie s Vami, napr. pomocou e-mailu, chatu, SMS správ;
 • Transakčné údaje týkajúce sa vzájomného plnenia – najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, história nákupov/predajov.
ODKIAĽ ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
5. Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?
6. Váš súhlas je právnym dôvodom pre spracúvanie Vašich údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas ste poskytli na účely digitálneho priameho marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
 • zasielanie noviniek a informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti vo vzťahu k produktom a tovarom a propagačným akciám Spoločnosti.
 • evidenciu v interných systémoch a automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám.
STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
7. Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať marketingovú komunikáciu ako aj individuálne ponuky produktov a služieb skupiny ASBIS GROUP. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám nebudeme môcť posielať žiadnu marketingovú komunikáciu, ani individuálne ponuky produktov a služieb. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
8. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre našu spoločnosť a skupinu ASBIS GROUP vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo poskytujú iné služby či produkty, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely. 9. Okrem vyššie uvedeného, sú osobné údaje dotknutej osoby poskytované aj:
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb a produktov alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely predaja tovaru a poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,
 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa vykonávať marketingový prieskum, realizovať marketingové aktivity a kontaktovať dotknuté osoby v mene ASBIS Sk a za týmto účelom (marketingové agentúry a externé agentúry poskytujúce službu automatizácie e-mailového marketingu, spoločnosti poskytujúce služby online platobnej brány, spoločnosti poskytujúce služby webovej analytiky);
 • externým spoločnostiam, ktoré spravujú systémy prevádzkovateľa alebo poskytujú iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti,
 • spoločnosti v rámci skupiny spoločností ASBIS GROUP a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene za účelom poskytovania našich služieb a produktov (napr. poskytovateľovi serveru a hostingu pre stránku www.asbis.sk, spoločnosť administrujúca našu stránku),
 • obchodným partnerom – napr. výrobcom za účelom reportovania objemov predajov a priznania zľavy a/alebo distribútorom pri overovaní Vašej platobnej schopnosti a kredibility,
 • novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii.
10. Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú naši interní zamestnanci a externí spolupracovníci.
11. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.
12. Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ MIMO EÚ/EHP?
13. Vzhľadom k tomu, že skupina ASBIS GROUP pôsobí v mnohých krajinách, Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim zamestnancom alebo dodávateľom aj v krajinách mimo EÚ. Bez ohľadu na lokalitu, budeme požadovať plnenie rovnakých primeraných záruk na ochranu osobných údajov ako tie, ktoré uplatňujeme v EÚ/EHS.
14. Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.
15. Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.
16. Ak máte záujem pozrieť si kópiu opatrení v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR používaných pri vývoze Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás, ako je uvedené v sekcii Kde nás môžete kontaktovať? vyššie.

DOCHÁDZA K PROFILOVANIU ALEBO AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS?
17. Snažíme sa Vám poskytovať individuálne upravené ponuky a informácie a neobťažovať Vás hromadnými všeobecnými ponukami a informáciami. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu v nevyhnutnom rozsahu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy a webové aplikácie. Toto spracúvanie nemá žiadne negatívne dôsledky na ochranu Vášho súkromia (napr. nemonitorujeme Vašu polohu) a nevytvára žiadne vysoké riziká pre Vaše práva a slobody. Naša Spoločnosť nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
18. Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 3 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. Pred uplynutím doby platnosti udeleného súhlasu Vás môžeme požiadať o predĺženie jeho platnosti.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY?
19. Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 - 4 tohto dokumentu.
20. S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.
21. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke: www.dataprotection.gov.sk. Prehľad dozorných orgánov v rámci EÚ nájdete tu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
22. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.
23. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená, bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.
24. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
25. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.
26. V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kde nás môžete kontaktovať? nižšie.

AKO MÔŽETE SÚHLAS ODVOLAŤ?
27. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. ASBIS SK Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu. Súhlas so zasielaním informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), spravovanie záznamov o odberných službách je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti aj jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu (i) zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu [email protected] alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu spoločnosti ASBIS SK alebo (iii) jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím linku s označením „Odhlásiť sa z odberu marketingovej komunikácie“ na príslušnom mieste v obchodnom oznámení.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
28. Tieto Podmienky sme vytvorili z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré naša spoločnosť a skupina ASBIS GROUP dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.
29. Naša spoločnosť pravidelne tieto Podmienky reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na stránke Spoločnosti. Tieto Podmienky pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách.
30. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018.

 
Súvisiace dokumenty 
 

  ▶ Všeobecné obchodné podmienky

  ▶ Obchodné informácie

  ▶ Podmienky spracúvania osobných údajov pre sprostredkovateľa

  ▶ Registrácia odberateľa 
 
 
 
 
 
 
 
Pobočka Bratislava

Tuhovská 33

831 06 Bratislava

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 2 321 65 111

Obchodné oddelenie: + 421 2 321 65 777

maps
Pobočka ASBIS Košice

Moldavská cesta 8/B

040 11 Košice

Pondelok - Piatok:

od 8.30 do 17.00 hod.

E-mail: online_kontakt[at]asbis.sk

Recepcia: + 421 55 321 65 11

maps
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obchodné oddelenie

+421 2 321 65 777

Zobraziť klasickú verziu

Prevádzkuje ASBIS SK spol. s r.o.

Technické riešenie © 2022 CyberSoft s.r.o.